Algemene vervoersvoorwaarden SnelnaarSchiphol.nl

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Onderstaand volgen onze algemene vervoersvoorwaarden, bevattende een willekeurige vermelding van de voor de branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

1.Algemene Bepalingen

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SnelnaarSchiphol.nl diensten levert aan een derde,hierna te noemen “de opdrachtgever”. Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen SnelnaarSchiphol.nl en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

1.4. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan SnelnaarSchiphol.nl, zodat een schriftelijke bevestiging door SnelnaarSchiphol.nl niet (alsnog) nodig is.

1.5. In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van SnelnaarSchiphol.nl, zullen de voorwaarden van SnelnaarSchiphol.nl ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.

1.6. Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien SnelnaarSchiphol.nl deze schriftelijk heeft aanvaard. Dit gebeurd doorgaans door een automatische bevestigingsmail.

2.Aanbiedingen en prijzen

2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege SnelnaarSchiphol.nl gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2. SnelnaarSchiphol.nl is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.
2.3. SnelnaarSchiphol.nl is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1. SnelnaarSchiphol.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval in overeenstemming met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

3.2. SnelnaarSchiphol.nl is te allen tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet per se gelijkwaardig) voertuig.

3.3. Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.

3.4. Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.

3.5. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

3.6. Bij uitzonderlijke gevallen, kan uw rit in combinatie uitgevoerd worden. Dit komt praktisch alleen bij vertragingen of overmacht voor en is dus vaker uitzondering dan regel. De afgesproken prijs wijzigt hierdoor niet.

3.7. De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.

3.8. Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen.

3.9. Indien u een rit annuleert langer dan 48 uur voor aanvang van uw eerste rit, brengt SnelnaarSchiphol.nl 15% van de ritprijs in rekening met een minimum bedrag van €15,00. Bij annulering binnen 48 uur brengen wij 70% van het het volledige bedrag in rekening. Indien wij voor niets rijden en u heeft verzuimd te annuleren, wordt de volledige ritprijs in rekening gebracht. Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet mogelijk.

3.9. Het is niet toegestaan de aan u verstrekte telefoonnummers van onze chauffeurs anders te gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het bereiken van uw chauffeur na de landing van het toestel. Indien u toch op enigerlei tracht buiten de centrale om een rit te boeken bij een van onze chauffeurs, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Tevens zullen wij de chauffeur afsluiten en ontvangt deze geen opdrachten meer.

4.Annuleringen

4.1. Indien u een rit annuleert langer dan 48 uur voor aanvang van uw eerste rit, brengt SnelnaarSchiphol.nl 15% van de ritprijs in rekening met een minimum bedrag van €15,00. Bij annulering binnen 48 uur brengen wij 70% van het het volledige bedrag in rekening. Indien wij voor niets rijden en u heeft verzuimd te annuleren, wordt de volledige ritprijs in rekening gebracht. Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet mogelijk.

4.2. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Indien u geen vluchtnummer heeft doorgegeven gaan wij ervan uit dat u op het genoemde tijdstip buiten staat en zal de chauffeur maximaal 10 minuten wachten. Als het vluchtnummer kloppend is maar deze heeft vertraging dan kunnen wij dat monitoren en zal de chauffeur tot maximaal een uur na de werkelijke landingstijd wachten. Daarna dient er wachtgeld te worden betaald aan de chauffeur of vertrekt de chauffeur en vervalt uw boeking zonder recht op restitutie. Dit heet bij ons een “No Show”.

5.Vervoersvoorwaarden

5.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.